Umowa franczyzowa jest umową handlową, która umożliwia firmom rozwój swojej marki i działalności poprzez współpracę z siecią niezależnych franczyzobiorców.

Ten rodzaj umowy handlowej opiera się na współpracy między dwiema stronami: franczyzodawcą - właścicielem marki i posiadaczem know-how, oraz franczyzobiorcą - przedsiębiorcą, który decyduje się zainwestować w markę, przyjmując jej model biznesowy, strategie i wyróżniającą się tożsamość. Współpraca franczyzowa staje się coraz bardziej rozpowszechnionym i docenianym modelem biznesowym na całym świecie i stanowi jeden z najbardziej skutecznych sposobów rozwijania i rozszerzania marek i firm w różnych sektorach handlowych. Według niedawnego badania przeprowadzonego przez Business Research Insights, oczekuje się, że sektor ten przekroczy wartość 175 miliardów dolarów w ciągu najbliższych trzech lat. Warto też wspomnieć, że ten model biznesowy staje się coraz bardziej popularny wśród przedsiębiorców, ponieważ pozwala na posiadanie i zarządzanie firmą, która została już założona.

Zalety umowy franczyzowej polegają na jej zdolności do zapewnienia franczyzobiorcom prawa do korzystania z uznanej marki i modelu biznesowego, przy jednoczesnym zapewnieniu wyłącznego dostępu do pakietu szkoleń, bieżącego wsparcia, a czasem także wyłącznych umów dotyczących finansowania i dostaw. Umożliwia to franczyzobiorcom otwarcie nowej działalności poprzez zmniejszenie ryzyka związanego z rozpoczęciem działalności od zera, przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z już ugruntowanego wizerunku i reputacji franczyzodawcy. W tym artykule szczegółowo zbadamy, czym jest umowa franczyzowa, analizując jej główne cechy i najważniejsze klauzule regulujące relacje między stronami. Od definicji obowiązków i praw obu stron po zarządzanie opłatami licencyjnymi, od wsparcia udzielanego podczas uruchamiania działalności po pomoc po jej otwarciu. Celem jest dostarczenie potencjalnym przedsiębiorcom informacji na temat dynamiki umowy franczyzowej, która stanowi szansę rozwoju nie tylko dla tych, którzy chcą rozszerzyć swoją markę, ale także dla tych, którzy chcą podjąć ścieżkę przedsiębiorczości, korzystając ze wsparcia już istniejącej marki.

Sektor franczyzowy na całym świecie odnotowuje średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 9,73%

Wieloletnie doświadczenie i ugruntowanie pozycji rynkowej marki gwarantuje franczyzobiorcom nieocenioną pomoc w rozwoju biznesu.

Główne cechy charakterystyczne umowy franczyzowej

Umowa franczyzowa reguluje stosunek prawny między franczyzobiorcą a franczyzodawcą, określając rolę obu stron, obowiązki wymagane do jej wypełnienia, prawa i metody prowadzenia działalności.

Ta umowa prawna składa się z kilku klauzul mających na celu uregulowanie, na przykład, czasu trwania, oczekiwanych opłat licencyjnych i wszelkich opłat wstępnych, wyłącznego korzystania z marek, produktów i usług marki, wsparcia i pomocy udzielanej przez franczyzodawcę.

Chociaż istnieją międzynarodowe wytyczne, które mają na celu standaryzację niektórych podstawowych aspektów umowy franczyzowej, obowiązujące przepisy różnią się znacznie w zależności od kraju, odzwierciedlając specyfikę prawną, gospodarczą i kulturową każdego systemu prawnego. Przeanalizujmy razem główne elementy umowy franczyzowej:

Czas trwania, odnowienie umowy i wycofanie

Czas trwania umowy franczyzowej jest kluczowym elementem, który określa okres, w którym franczyzobiorca jest upoważniony do korzystania z marki i know-how. Okres ten może się znacznie różnić w zależności od marki i sektora, w którym działa, często rozciągając się od 5 do 10 lat, z możliwością przedłużenia. Istotne jest, aby umowa jasno określała warunki przedłużenia, takie jak wymagany okres wypowiedzenia i wszelkie obowiązujące opłaty, a także procedury odstąpienia, które umożliwiają obu stronom zakończenie umowy w uczciwy i przejrzysty sposób, jeśli oczekiwania nie zostaną spełnione lub nastąpią zmiany warunków rynkowych.

Opłaty wstępne i opłaty licencyjne

Opłaty wstępne stanowią opłatę wymaganą od franczyzobiorcy na początku relacji handlowej: zazwyczaj obejmują one prawa do korzystania z marki, przekazanie know-how przez franczyzodawcę oraz korzystanie z charakterystycznych znaków marki. Opłaty licencyjne, z drugiej strony, są okresowymi płatnościami uiszczanymi przez franczyzobiorców, które mogą być obliczane jako stała kwota lub jako procent obrotu wygenerowanego przez działalność. Wpłaty te finansują bieżące usługi świadczone przez franczyzodawcę, takie jak wsparcie techniczne, kampanie marketingowe, szkolenia i dostęp do partnerstw nawiązanych z bankami i dostawcami.

Pakiet franczyzowy

Pakiet franczyzowy obejmuje wszystkie elementy dostarczane przez franczyzodawcę w celu zapewnienia uruchomienia i skutecznego zarządzania firmą. Obejmuje to wykorzystanie charakterystycznych znaków towarowych firmy, wiedzę operacyjną, pomoc techniczną i handlową, a także programy szkoleniowe dla przedsiębiorcy i jego personelu. Elementy te są niezbędne do utrzymania spójności marki i wydajności operacyjnej we wszystkich lokalizacjach regionalnych, przy jednoczesnym zapewnieniu, że każdy partner posiada wiedzę i zasoby niezbędne do rozwoju swojej działalności.

Ceny zakupu

Często, zwłaszcza w umowach dotyczących dystrybucji towarów, przewiduje się, że partner nie płaci opłat licencyjnych, ale dokonuje zakupu minimalnej ilości towarów po określonej cenie. Ważne jest, aby umowa jasno określała sposób ustalania cen tych towarów, zapewniając uczciwe i korzystne warunki dla franczyzobiorcy, bez uszczerbku dla jakości lub dostępności produktów lub usług oferowanych klientom końcowym.

Umowa o wyłączności i zakazie konkurencji

Wyłączność terytorialna zapewnia franczyzobiorcy prawo do prowadzenia działalności na określonym obszarze geograficznym bez bezpośredniej konkurencji ze strony innych franczyzobiorców tej samej marki. Z kolei umowa o zakazie konkurencji nakłada ograniczenia po zawarciu umowy franczyzowej, zakazując franczyzobiorcy rozpoczynania podobnej działalności lub pracy dla konkurenta przez określony czas. Elementy te mają na celu ochronę inwestycji zarówno franczyzobiorcy, jak i franczyzodawcy, zapewniając współpracę korzystną dla obu stron.

Standardy operacyjne i jakość usług

Kluczowe jest zawarcie w umowie franczyzowej szczegółowych klauzul dotyczących standardów operacyjnych i wymogów jakościowych, które mają być zagwarantowane przez partnerów. Zapewnia to, że wszystkie sklepy/centra usługowe odzwierciedlają wizerunek i wartości marki, oferując klientom spójne, wysokiej jakości doświadczenie. Określenie tych standardów pomaga zapobiegać rozbieżnościom terytorialnym i utrzymywać integralność marki w skali globalnej. Dodatkowo, ta część umowy może zawierać postanowienia regulujące audyty i oceny zgodności, ustanawiając przejrzysty i bezstronny mechanizm zapewniający przestrzeganie uzgodnionych standardów.

Włączenie tych elementów do umowy franczyzowej pomaga stworzyć solidną i przejrzystą podstawę do owocnej współpracy dla obu stron. Mail Boxes Etc. oferuje przedsiębiorcom model biznesowy, dzięki któremu można uzyskać dostęp do ugruntowanej sieci partnerów na całym świecie, która działa przy użyciu profesjonalnych rozwiązań zaprojektowanych w celu przyspieszenia rozwoju firmy.

Od e-commerce po logistykę, od kampanii marketingowych po międzynarodowe usługi spedycyjne, rozwiązania MBE oferują przedsiębiorcom możliwość stania się punktem odniesienia dla klientów biznesowych i detalicznych. Przedsiębiorcy mogą otworzyć centrum MBE, aby rozpocząć i rozwijać własną działalność dzięki wsparciu finansowemu i ciągłym szkoleniom oferowanym przez MBE.

Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii Franczyza


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl